Huis­reglement

Tijdens de Streekdagen streven we naar een veilig en leuk evenement. Om alles in goede banen te laten lopen vragen wij u het huisreglement in acht te nemen.

Verkort huisreglement

 • het betreden van het terrein is geheel op eigen risico. De SLF is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.
 • honden zijn toegestaan mits aangelijnd, m.u.v. de tenten waar dieren binnen zijn.
 • hondenpoep dient opgeruimd te worden.
 • geen alcohol onder de 18 jaar.
 • roken is verboden in de feesttent en andere tenten.
 • het is niet toegestaan zelf (alcoholhoudende) drank mee te nemen (in glazen flesjes) naar het terrein. Er vinden controles plaats en de flessen/ flesjes zullen in beslag worden genomen.
 • het is niet toegestaan om glazen flessen en/of ander glaswerk mee te nemen op het terrein.
 • de Stichting Landbouw Festiviteiten (SLF) kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door deelnemers, helpers en bezoekers.
 • de SLF kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook, door deelname aan of verzorgen van een der activiteiten of diensten op het terrein.
 • aanwijzingen van de medewerkers dienen te allen tijden door iedereen te worden opgevolgd.
 • in geval van calamiteiten dient iedereen het terrein te voet te verlaten, tenzij anders wordt aangegeven. En ieder volgt hiervoor de instructies, gegeven door medewerkers BHV’ers of politie.
 • in en om het terrein van de streekdagen is het niet toegestaan om te kamperen
 • de maximum snelheid op het terrein is 5 km/u.
 • Indien personen jonger dan 16 jaar en/ of zonder geldig rijbewijs een tractor of andere machine besturen zal de organisatie overgaan tot verwijdering van de betreffende personen inclusief de tractor/ machine.

Huisreglement

Op de streekdagen zijn uitgebreide huisregels van kracht.

Algemeen
Met het betreden van het evenemententerrein bent u onderhevig aan de huisregels. Bij overtreding van onze huis- en gedragsregels kan u onmiddellijk de toegang worden ontzegd. Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde de politie ingelicht. Beslissingen van de beveiliging en Stichting landbouw Festiviteiten (SLF) zijn bindend.

Leeftijd
U bent te allen tijde verplicht u te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatie plicht (legitimatie in de vorm van een geldige identiteitskaart, paspoort of een rijbewijs). Voor naleving van het beleid zal er om een geldige legitimatie gevraagd worden.

Volg aanwijzingen van het personeel op
Wij doen er alles aan om de streekdagen voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht en dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Indien u deze niet opvolgt kunt u van het terrein worden weggestuurd.

Controle
Bij het betreden van het terrein stemt u in met het volgende: ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u vragen mee te werken aan fouilleren. Ook mag men van u vragen eventuele tassen of rugzakken en/of kleding leeg te maken en te kijken wat u meeneemt op het festivalterrein. Indien u hieraan niet uw medewerking verleend kan u de toegang ontzegd worden. In geval van verdenking van enig misdrijf wordt de politie ingeschakeld. Beslissingen van de beveiliging zijn bindend.

Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme
U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme of discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

Geen hinderlijk gedrag
Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt hooguit één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering plus ontzegging van de toegang voor de duur van de streekdagen.

Parkeren / rijwielstalling
U dient uw motorvoertuig/rijwiel/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. U dient de eventuele aanwijzingen van de organisatie strikt op te volgen. Indien u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat uw voertuig/fiets verwijderd wordt.

Geen eigen consumpties
U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen nemen. Deze zullen in beslag worden genomen wanneer ze worden aangetroffen.

Eigendommen
U mag eigendommen van de streekdagen niet mee naar buiten nemen. Als u beschadigingen veroorzaakt, draait u op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.

Geen overlast voor de buren
Bij het verlaten van ons festival vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zonodig optreden.

Klachten
Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld ze meteen bij het secretariaat van de streekdagen . Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen. Mocht u desondanks toch menen achteraf een klacht in te moeten dienen dan kan dit alleen schriftelijk of per mail.

Camera’s
Als u de streekdagen bezoekt kunnen er video opnamen gemaakt worden , stemt u ermee in dat opnames van u worden gemaakt. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond. Ook kunnen gemaakte beelden worden gebruikt voor promotiedoeleinden.

Verdovende en hallucinaties opwekkende middelen
U mag geen hard- of softdrugs gebruiken. U mag ze zelfs niet bij u hebben. Beveiliging en medewerkers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit of gebruik, dan volgt verwijdering of mogelijk zelfs aanhouding.

Wapens
U mag geen wapens op zak hebben. Een zakmes of instrumenten die niet als wapen zijn geclassificeerd maar wel als zodanig kunnen worden gebruikt kunnen als wapen gezien worden. Wordt u betrapt op wapenbezit, dan wordt u aangehouden en waarschuwen we de politie.

Handel in goederen
Het is verboden in of rond het evenemententerrein goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie van de streekdagen.

Toiletgebruik
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om elke andere reden is dus niet toegestaan.

Verloren of gevonden voorwerpen
Wie kleding of andere goederen kwijtraakt, kan daarvoor de SLF niet aansprakelijk stellen. Wanneer u een voorwerp vindt wat kennelijk een ander toebehoort, dan dient u dit in te leveren bij een medewerker van de Streekdagen of de beveiliging. Wie een teruggevonden voorwerp ophaalt, dient zich te kunnen legitimeren.

Promotie
Het is verboden om op of in de nabijheid van het evenemententerrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder toestemming van de organisatie.

Geluid- en beeldapparatuur
Het meenemen van fotocamera’s met een normale lens is voor iedereen toegestaan. Ook videocamera’s zijn toegestaan, zolang het niet om professionele apparatuur gaat. Het is verboden geluidsopnames te maken van het optreden van artiesten gedurende de Streekdagen.

Roken
U mag niet roken in de daartoe aangewezen ruimtes, te herkennen aan ‘Roken Verboden . Indien u het (wettelijke) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor onze organisatie.

Aansprakelijkheid
De SLF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal en eventueel (lichamelijk) letsel . Tevens willen wij benadrukken dat er professionele geluidsapparatuur aanwezig is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige geleden gehoorbeschadiging.

In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren . Als compensatie van de gemaakte kosten door de bezoeker zoals bonnen en tickets, zal restitutie van de gemaakte kosten ten allen tijde uitgesloten zijn.

Wanneer door onvoorziene omstandigheden de streekdagen geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van het festivalterrein, kan de organisatie van het Festival hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

Medicijngebruik
Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen op het evenemententerrein. Op voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens moet aangetoond kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden. Mocht het gebruik door de organisatie in twijfel worden getrokken dan zijn zij bevoegd de medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Gooien van projectielen en of drank
Het is verboden om met dranken of andere goederen te gooien naar andere bezoekers, personen van de organisatie of artiesten. De gemaakte schade kan op u persoonlijk verhaald worden. Ook is het verboden om in de palen van de feesttent te klimmen. Bij overtreding wordt u de toegang ontzegd.

Klachten of vragen over beleid en huisregels graag mailen naar info@streekdagen.nl